Personvernerklæring for kunder i Sprett Aktivitetspark 

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER I SPRETT TRAMPOLINEPARK AS

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Sprett aktivitetspark Askim behandler personopplysninger om deg som bruker nettsiden vår og/eller er i kontakt med oss ved å bestille varer eller tjenester fra oss. Nedenfor finner du informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

1. BEHANDLINGSANSVARLIG

Sprett aktivitetspark Askim ved daglig leder er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger.

2. KONTAKTINFORMASJON TIL BEHANDLINGSANSVARLIG

Kontaktinformasjonen til Sprett Trampolinepark AS (heretter også «Sprett aktivitetspark Askim», «vi» eller «oss») er:

Adresse: Vangsveien 10, 1814 Askim
E-post: askim@sprettaskim.no
Telefon: +47 476 80 700
Organisasjonsnr.: 920 444 539
Nettadresse: https://sprettaskim.no

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte oss på e-postadressen eller postadressen som er oppgitt over.

3. HVILKE OPPLYSNINGER BEHANDLER VI?

3.1. OPPLYSNINGER OM KJØPERE AV VARER OG TJENESTER

Behandling av personopplysninger om kjøpere er en forutsetning for å kunne administrere, registrere og gjennomføre kjøp av varer og tjenester fra våre nettsider.

Personopplysninger som behandles om kjøpere er blant annet fullt navn, fødselsdato, telefonnummer, e-postadresse, postnummer og kreditt-/debetkortinformasjon, herunder korttype, kortnummer, utløpsdato og verifiseringskode (CVV2). Personopplysningene kan behandles også i en periode etter at kjøpet er gjennomført og varen/tjenesten er levert, for eksempel ved klage- og reklamasjonssak eller ved fakturering og innkreving.

Formålet med behandlingen er administrasjon av bestilling og betaling, herunder:

 • Å inngå og oppfylle avtale om kjøp av varer/tjenester fra våre nettsider.
 • Ivareta kjøperens rettigheter.
 • Unngå navneforveksling (postnummer).
 • Lage statistikk over kundegruppens geografiske spredning (postnummer).
 • Motta betaling for varen/tjenesten, herunder evt. fakturering og innkreving.
 • Registrere tidspunkt for levering av varen/tjenesten for å oppfylle kjøpsavtalen.
 • Tilrettelegge for kommunikasjon med kjøper ved behov for endring av avtalevilkårene før oppfyllelse, herunder f.eks. leveringstidspunkt.
 • Å kunne besvare henvendelser og klager fra kjøper etter levering av varen/tjenesten.

3.1.1. RETTSLIG GRUNNLAG FOR BEHANDLINGEN

Det rettslige grunnlaget for behandlingen er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav b og c. Behandlingen er nødvendig for å oppfylle avtalen om kjøp av varer/tjenester, og for å oppfylle Sprett aktivitetspark Askim rettslige forpliktelser.

Behandlingen av personopplysninger etter at varen/tjenesten er levert er hjemlet i artikkel 6 nr. 1 bokstav f – behandlingen er nødvendig for formål knyttet til Sprett aktivitetspark Askim sine berettigede interesser. Sprett aktivitetspark Askim har en berettiget interesse i å kunne besvare og behandle eventuelle klager eller reklamasjoner fra kjøperen etter at varen/tjenesten er levert. Sprett aktivitetspark Askim har også en legitim interesse i å benytte kundenes postnummer for å lage statistikk over den geografiske spredningen til kundegruppen uten å knytte kundens navn til postnummeret i statistikken.

3.2. OPPLYSNINGER OM BRUKERE OG FORESATTE TIL BRUKERE AV SPRETT AKTIVITETSPARK ASKIM

I forbindelse med bestilling og kjøp av varer/tjenester, må kjøperen registrere personopplysninger om samtlige brukere som gjennom kjøpet får tilgang til å bruke Sprett aktivitetspark Askim Personopplysningene som behandles er kontaktinformasjon til foresatte, fullt navn og fødselsdato til brukeren og den foresatte, samt informasjon om hvorvidt brukeren er over 100 cm høy og hvorvidt brukeren veier under 100 kg. Personopplysningene kan behandles også i en periode etter at varen/tjenesten er levert, for eksempel ved erstatningskrav som følge av skade på brukeren ved aktivitetsutøvelse i Sprett aktivitetspark Kolbotn.

Formålet med behandlingen er ivaretakelse av brukernes sikkerhet ved bruk av Sprett aktivitetspark Askim, herunder:

 • Å kunne vurdere om brukeren oppfyller sikkerhetsvilkårene for bruk av Sprett aktivitetspark Askim.
 • Å ha kunnskap om hvem som til enhver tid benytter Sprett aktivitetspark Askim i tilfelle en evakueringssituasjon oppstår.
 • Å kunne kontakte brukeres foresatte dersom brukere under 18 år skades, kommer bort fra foresatte eller andre sikkerhetsårsaker medfører at det oppstår behov for kontakt med foresatte.
 • Å kunne følge opp eventuelle erstatningskrav fra brukere i tilfelle skade.

3.2.1. RETTSLIG GRUNNLAG

Personopplysninger om brukere registreres med hjemmel i personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f – behandlingen er nødvendig for formål knyttet til Sprett aktivitetspark Askim sine berettigede interesser. Den berettigede interessen er å ivareta sikkerheten til brukere av Sprett aktivitetspark Askim.

Behandlingen av personopplysninger etter at brukeren har benyttet Sprett aktivitetspark Askims fasiliteter etter kjøpsavtalen, er hjemlet i artikkel 6 nr. 1 bokstav f – behandlingen er nødvendig for formål knyttet til Sprett aktivitetspark Askim sine berettigede interesser. Sprett aktivitetspark Askim har en berettiget interesse i å kunne behandle og vurdere eventuelle erstatningskrav fra brukere, dersom brukere hevder å ha blitt skadet som følge av aktivitet i Spett aktivitetspark Askim og i ettertid fremmer erstatningskrav mot oss som følge av dette.

3.3. OPPLYSNINGER OM KJØPERE OG ANDRE FOR ELEKTRONISK MARKEDSFØRING AV PRODUKTER OG TJENESTER SOM TILBYS AV SPRETT AKTIVITETSPARK ASKIM

Vi samler inn og behandler personopplysninger om kunder eller andre som henvender seg til oss for å sende ut informasjon om varer og tjenester, samt arrangementer og annet som tilbys av Sprett aktivitetspark Askim Personopplysninger som behandles er fornavnet og e-postadressen til kjøpere eller andre som henvender seg til oss.

Formålet med behandlingen er å markedsføre Sprett aktivitetspark Askims varer og tjenester.

3.3.1. RETTSLIG GRUNNLAG FOR BEHANDLINGEN

Denne behandlingen kan kun gjennomføres dersom Sprett aktivitetspark Askim har innhentet samtykke fra kunden eller den som henvender seg til oss.

3.4. OPPLYSNINGER OM PERSONER SOM SENDER HENVENDELSER VIA NETTSIDEN, E- POSTADRESSEN ELLER POSTADRESSEN TIL SPRETT AKTIVITETSPARK ASKIM

Vi behandler personopplysninger for å besvare eventuelle forespørsler sendt fra kunder eller andre via Sprett aktivitetspark Askims nettsider, e-postadresse eller postadresse. Slike opplysninger omfatter navn, e-postadresse, adresse, og for øvrig andre personopplysninger som oppgis i henvendelsen som vi mottar. Personopplysningene kan behandles også i en periode etter at en henvendelse er besvart, for eksempel ved løpende kommunikasjon med en kunde.

Formålet med behandlingen av slike personopplysninger er å besvare og følge opp henvendelser fra kunder eller andre.

3.4.1. RETTSLIG GRUNNLAG FOR BEHANDLINGEN

Behandlingen av personopplysninger er hjemlet i personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f – behandlingen er nødvendig for formål knyttet til Sprett aktivitetspark Askim sine berettigede interesser. Den berettigede interessen er å kunne besvare henvendelser som vi mottar.

Behandlingen av personopplysninger etter at henvendelsen fra kunder eller andre er besvart, er hjemlet i artikkel 6 nr. 1 bokstav f – behandlingen er nødvendig for formål knyttet til Sprett aktivitetspark Askim sine berettigede interesser. Sprett aktivitetspark Askim har en berettiget interesse i å kunne følge opp hendelser ved løpende kommunikasjon mellom oss og kunden eller andre som henvender seg til oss, uten at sakshistorikken og tidligere kommunikasjon må innhentes inn på nytt for hver henvendelse som mottas som ledd i den løpende kommunikasjonen.

4. UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER TIL ANDRE

Personopplysningene vil ikke blir utlevert til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på dette vil typisk være rettslige forpliktelser som pålegger oss å gi ut informasjonen eller at det er nødvendig å gi slik informasjon for å oppfylle avtalen om kjøp av varer/tjenester.

Sprett aktivitetspark Askim bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:

 • SprettBooking (administrerer booking og bestilling av varer eller tjenester på våre nettsider)
 • WooCommerce (leverer plattform og software for nettbutikk, SprettShop)
 • Stripe (administrerer betalingsløsningen på nettsiden)
 • WP-Forms (kontaktskjema og bookingskjema)
 • essDesign (vedlikeholder og utvikler våre nettsider)

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

5. LAGRINGSTID

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Rettslige forpliktelser, for eksempel i regnskaps- og bokføringsloven, kan imidlertid pålegge lengre lagringstid. Tilsvarende kan det være nødvendig å behandle personopplysningene i en lengre periode dersom behandlingen er nødvendig for å ivareta Sprett aktivitetspark Askims berettigede interesser.

I tabellen under er en oversikt som viser utgangspunktet for hvor lenge Sprett aktivitetspark Askim vil behandle ulike kategorier personopplysninger:

Kategori

Lagringstid

Opplysninger om kjøpere av varer og tjenester

Personopplysninger om kjøpere av varer og tjenester slettes 2 år etter at avtalen og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

Unntak gjelder for følgende opplysninger:

 • Fødselsdato og kredittkortinformasjonen til kjøperen slettes så snart betalingen for varen/tjenesten er utført og avtalen for øvrig er oppfylt, med mindre annet følger av f.eks. regnskaps- og bokføringsloven.
 • Postnummer som lagres for å utarbeide statistikk over geografisk spredning av kundegruppe slettes etter 10 år.

Opplysninger om brukere og foresatte til brukere av Sprett aktivitetspark Askim

Personopplysninger slettes 2 år etter at varen/tjenesten ble levert i henhold til avtalen.

Opplysninger om kjøpere og andre for elektronisk markedsføring av produkter og tjenester som tilbys av Sprett aktivitetspark Askim

Behandlingen forutsetter samtykke, og opplysningene slettes når du trekker samtykket ditt tilbake.

Opplysninger om personer som sender henvendelser via nettsiden, e-postadressen eller postadressen til Sprett aktivitetspark Askim

Slettes 12 måneder etter at henvendelsen ble mottatt.

6. DINE RETTIGHETER NÅR VI BEHANDLER PERSONOPPLYSNINGER OM DEG

Du har rett til å kreve innsyn, korrigering eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å trekke tilbake et avgitt samtykke dersom behandlingsgrunnlaget er samtykke. Informasjon om hvordan du trekker tilbake samtykke til bruk av dine personopplysninger til elektronisk markedsføring, finnes nederst i samtlige e-poster med markedsføringsinnhold som du mottar fra oss. I tillegg har du rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter må du ta kontakt med oss. Vår kontaktinformasjon finner du under punkt 2 – «Kontaktinformasjon til behandlingsansvarlig». Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi kan be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss.

7. KLAGER

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter gjeldende personvernlovgivning kan du rette en klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

8. ENDRINGER

Det kan forekomme endringer i vår personvernerklæring. Dato for siste endring er 17. desember 2019. Viktige eller materielle endringer i personvernerklæringen vil kommuniseres til den enkelte ved pop-up-vinduer på nettsiden eller på andre hensiktsmessige måter.